top of page

 

KURULUŞ İZNİ

GENEL:

5201 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde “Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı maddeleri üretecek kuruluşların kurulması ve işletilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Millî Savunma Bakanlığının iznine bağlıdır.” ifadesi mevcuttur. Bu Kanun kapsamında “Kontrole Tâbi Liste”nin nelerden ibaret olduğu, ilgili makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir ve her yıl Ocak ayında Resmî Gazetede tebliğ olarak yayımlanır.

Kontrole Tâbi Liste kapsamında bulunan bir malzemenin üretimini yapacak isteklilerin, öncelikle Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından Kuruluş İzni almaları gerekir. Bu kapsamda faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar, Millî Savunma Bakanlığınca aranan istek ve özellikleri en kısa süre içinde tamamlar ve Kuruluş İzni verilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

Kurulması plânlanan tesisin bulunduğu arazinin 2565 sayılı “Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu”nda belirtilen araziler içerisinde yer almaması güvence altına alınmış olmalıdır.

KURULUŞ İZNİ İÇİN BAŞVURU:

Kontrole Tâbi Liste kapsamında üretim yapmak isteyen kişi veya kuruluşlarca,  bu ürünlerden hangisinin üretileceği hakkında bilgi verilerek Kuruluş İzni talebinde bulunulur.

Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yapılan inceleme sonunda, üretimi planlanan malzemenin Kontrole Tâbi Liste kapsamında olduğunun belirlenmesini müteakip, kuruluş tarafından, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler dokuz nüsha dosya halinde Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına gönderilir. Belgelerin, yetkili kişiler tarafından onaylanmış fotokopileri de kabul edilir.

Kuruluş İzni talep eden işletmenin 29 Haziran 1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirket olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı örneği.

Tesisi kuracak ve işletecek olanlar ile sermaye sahiplerinin açık kimlikleri ve bu iş için koyacakları sermaye miktarı.

Tesisin kurulacağı alanın; ada, pafta, parsel numaraları ve arazinin kayıtlı olduğu il ile tesise ait depo, satış merkez ve şubeleriyle idare merkezi ve bürolarının bulunacağı yerlerin adresleri.

Tesisin kurulacağı alanın mülkiyeti kuruluşa ait değil ise, taşınmazın sahibi ile kuruluş arasındaki sözleşmenin onaylı sureti.

Varsa üretilecek ürüne ait bilgi, belge, ürünlerin proses iş akım şemaları, tesiste olabilecek atıklar ve bertaraf yöntemlerine ilişkin bilgi ile Kapasite Raporu.

Varsa ilgili Makamdan alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı.

Firmanın kuruluş İzni almak için başvuru yapması halinde eksik evrakları için 3 ay ek süre verilir. 3 ay içinde eksik evraklarının tamamlanmaması halinde talep iptal olur.

 

KURULUŞ İZNİ VERİLMESİ:

Kontrole Tâbi Liste kapsamında yer alan malzemeyi üretmeyi talep eden kuruluşların başvuru belgelerinin alınmasını müteakip, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından inceleme başlatılır.

Yapılan inceleme sonucunda; kuruluşun verdiği belgeler ile tesisin kurulacağı araziye ait bilgilere ilişkin olarak Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır ve arazinin 2565 sayılı Kanunda belirtilen ve yurt savunması bakımından stratejik önem taşıyan araziler içerisinde yer alıp almadığı tespit edilir.

Arazinin, 2565 sayılı Kanun kapsamında olmadığının belirlenmesi durumunda, kuruluş ile ilgili bilgi ve belgeler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığına gönderilerek görüşleri alınır.

ç. Alınan görüşlerin olumlu olması durumunda, Kuruluş izni için Millî Savunma Bakanının onayı alınır ve sonuç, ilgili kuruluşa bildirilir.

Sermaye sahiplerinin veya hissedarlarının değişmesi, başka kuruluşlarla ortaklık kurulması veya kuruluşun isminin değişmesi durumunda; Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının yapacağı değerlendirme ve alacağı karara bağlı olarak Kuruluş İzni yeni isim ve unvana göre yeniden düzenlenebilir.

Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığının olumsuz görüş bildirmesi durumunda Kuruluş İzni verilmez ve bu husus talep eden kuruluşa bildirilir.

Kuruluş İzni yazısı, Millî Savunma Bakanının onayının alınmasını müteakip Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcısı tarafından imzalanır.

Kuruluş İzni için herhangi bir ücret talep edilmez.

Kuruluş izni için Makam tarafından kamu yararı dikkate alınarak diğer  meri mevzuatlara uyulması istenebilir ve bu hususlara uyulacağına dair taahhüt alınır.

KURULUŞ İZNİNİN İPTALİ VEYA YENİDEN DÜZENLENMESİ:

5201 sayılı Kanunun 5’inci maddesi gereğince, sermaye sahiplerinin veya hissedarlarının değişmesi, başka kuruluşlarla ortaklık kurulması veya kuruluşun isminin değişmesi durumunda, yeni isim ve unvana göre Kuruluş İzni verilebilir.

Kuruluş İzninin iptalini gerektiren hususlar şunlardır:

Kuruluşun tasfiyesi veya iflas etmesi.

Tesisinin yerinin değişmesi.

Kuruluş İzninin veriliş tarihinden itibaren 18 ay içerisinde, üretim tesisinin kurulup, Tesis Güvenlik Belgesi gereklerine hazır hale getirilememesi.

bottom of page