top of page

 

AQAP Belgesi

 

AQAP  Nedir?

AQAP, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi” (AQAP-Allied Quality Assurance Publications) demektir.

Askeri alanda üretim gösteren firmaların Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine girmeleri için ön şart olan AQAP Belgesi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi altyapısına sahip olan işletmelerin NATO gerekliliklerini de sistemlerine ilave etmeleriyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından belgelendirilmektedir.

Günümüzdeki ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı´nın da temellerini oluşturan AQAP standardı, ilk olarak 1968´de NATO üyesi ülkeler için oluşturulmuş askeri alanda kalite standardı olarak ortaya çıkmıştır.

 

AQAP Belgesi Neden Alınır?

5201 Sayılı Kanun Gereğince MSB.lığı tarafından tespit edilip resmi gazetede yayımlanan “Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste” de yer alan malzemeye yönelik üretim yapan firmaların AQAP belgelendirilme işlemleri yapılır.

“Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste” de yer alıp almadığınızı kontrol etmek için aşağıdan indirip kontrol edebilirsiniz.

Bu kapsama girmeyen firmaların, AQAP belgesi için başvuruları kabul edilmemektedir.

 

AQAP Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

1. Faaliyet alanı içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerin kalite yönetimine yönelik; tasarım, geliştirme, üretim, bakım/onarım, test ve muayene, depolama, sevk, servis, vb. faaliyetlerinin yerine getirilmesinde takip edilecek yöntemleri ortaya koyan KEK ile KSP´leri; talep edeceği AQAP kalite sistem gerekleri dokümanını rehber alarak, hazırlayacaktır.

2. Kalite sistemine yönelik olarak hazırlamış olduğu KEK ve KSP´lerini, standardizasyonu sağlamak amacıyla mavi klasör içerisinde KGM´ye vererek, belge talebinde bulunacaktır.

3. Belgelendirme talebinde bulunacak firmalar, müracaat için istenen belgeleri tam olarak başvuru sırasında teslim edeceklerdir.

4. Protokolde belirtilen belgelendirmeye esas hususları yerine getirecektir.

5. Belgelendirmeye esas dokümantasyon üzerinde KGM tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen ve düzeltilmesi gerekli görülerek firmaya bildirilen hususları göz önüne alarak, KSD´de düzeltmeler yapacak ve tekrar incelenmek üzere KGM´ye sunacaktır.

6. KSD´si uygun bulunan ve tetkik programına alınan firmalar; kendilerine yapılan tarih bildirimini müteakiben, tetkik heyetine yardımcı olmak amacıyla gerekli tertip ve düzeni (firma tanıtım brifingi, ilgili personel ile uygulamalar ve kayıtların hazır bulundurulması) sağlayacaktır.

7. Firma, talep edilen AQAP kalite sistem belgesine göre; dokümantasyon, organizasyon ve uygulamada tespit edilen uygunsuzlukları, kendilerine KGM´ce yapılacak resmî bildirimi müteakip düzeltecek ve EK-D´deki protokole göre hareket edecektir.

AQAP Belgesi Müracatı İçin Gerekli Doküman ve Belgeler.

a. AQAP Kalite Güvence Sistem Belgelendirme müracaat yazısı (EK-A).

b. Firma Türkçe Kalite Sistem Dokümanının (Kalite El Kitabı (KEK) ve Türkçe Kalite Sistem Prosedürleri (KSP)) bir kopyası ve gerek duyulduğunda talimatlar, formlar ve kalite standartları gibi diğer kalite dokümantasyonu (Standardizasyonu sağlamak amacıyla tüm doküman mavi klasör içerisinde olacaktır).

c. Firma Tanıtım Formu (EK-Ç).

ç. MSB.lığı ile firma arasında imzalanan protokol (EK-D).

d. Ticaret sicil kaydı.

e. Vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet belgesi.

f. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından verilen “Kuruluş/Üretim Müsadesi Belgesi“.

d, e ve f maddeleri TSK’ya bağlı kurum ve kuruluşlar ile kamu kuruluşları için geçerli değildir.

AQAP Belgesi Verilmesi Talebinde Bulunan Firmalar Tarafından Yapılacak İşlemler :

a. Faaliyet alanı içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerin kalite yönetimine yönelik; tasarım, geliştirme, üretim, bakım/onarım, test ve muayene, depolama, sevk, servis, vb. faaliyetlerinin yerine getirilmesinde takip edilecek yöntemleri ortaya koyan KEK ile KSP’leri; talep edeceği AQAP kalite sistem gerekleri dokümanını rehber alarak, hazırlayacaktır.

b. Kalite sistemine yönelik olarak hazırlamış olduğu KEK ve KSP’lerini, standardizasyonu sağlamak amacıyla mavi klasör içerisinde KGM’ye vererek, belge talebinde bulunacaktır.

c. Belgelendirme talebinde bulunacak firmalar, yönergenin İkinci Bölüm 1.b. maddesinde belirtilen müracaat için istenen belgeleri tam olarak başvuru sırasında teslim edeceklerdir.

ç. EK-Ç’de yer alan protokolde belirtilen belgelendirmeye esas hususları yerine getirecektir.

d. Belgelendirmeye esas dokümantasyon üzerinde KGM tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen ve düzeltilmesi gerekli görülerek firmaya bildirilen hususları göz önüne alarak, KSD’de düzeltmeler yapacak ve tekrar incelenmek üzere KGM’ye sunacaktır.

e. KSD’si uygun bulunan ve tetkik programına alınan firmalar; kendilerine yapılan tarih bildirimini müteakiben, tetkik heyetine yardımcı olmak amacıyla gerekli tertip ve düzeni (firma tanıtım brifingi, ilgili personel ile uygulamalar ve kayıtların hazır bulundurulması) sağlayacaktır.

f. Firma, talep edilen AQAP kalite sistem belgesine göre; dokümantasyon, organizasyon ve uygulamada tespit edilen uygunsuzlukları, kendilerine KGM’ce yapılacak resmî bildirimi müteakip düzeltecek ve EK-D’deki protokole göre hareket edecektir.

AQAP Belgesine Sahip Olan Firmaların Sorumlulukları :

a. Belgelendirmeye esas alınan KSD’de belirtilmiş disiplin/yöntemleri istisnasız uygulayacak ve idamesini sağlayacaktır.

b. KSD’de ilgili AQAP Kalite Sistem Standardı çerçevesinde yapmayı plânladığı değişiklikleri önceden KGM’ye bildirecektir. KGM, değişiklik bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde değişikliğe ilişkin olumsuz cevap vermezse, bu değişiklikleri uygulamaya koyabilecektir.

c. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde MSB.lığı heyetince 48 saat önceden haber verilerek yapılacak ara tetkiklere ilişkin gerekli tertip ve düzeni sağlayacaktır.

ç. Ara tetkikler esnasında tespit edilen ve yazılı olarak bildirilen uygunsuzlukların düzeltildiğine dair KGM’yi bilgilendirecektir.

d. Firma tarafından, süresi dolacak belgenin yenilenmesinin istenmesi hâlinde, bu talep belge geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 3 (üç) ay önce, yenileme başvurusu yapılarak KGM’ye bildirilecektir. Bu kapsamda, yönergede belirtilen işlem ve uygulamaları takip edecektir.

e. Firmanın; üretimini durdurması, işçilerini işten çıkartması, tesisini taşıması, üretimin cinsini değiştirmesi veya ad ve ünvanını değiştirmesi durumunda, bu değişiklikleri 10 (on) iş günü içerisinde MSB. Klt.Ynt.D.Bşk. lığına bildirecektir. Firma bu kapsamdaki bildirimi yapmadığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek duyulmaksızın MTKY onayı ile AQAP belgesi iptal edilecektir. Bu durumda, firmanın yeniden belge verilmesini talep etmesi durumunda, belgelendirme işlemleri yeni müracaat olarak işleme alınacaktır.

 

AQAP Standartları Nelerdir?

AQAP 2110 TASARIM, GELİŞTİRME VE ÜRETİM<br /> İÇİN NATO KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ 1147

 

AQAP 2009 676

AQAP 2009 AQAP 2000 SERİSİNİN KULLANIMI İÇİN NATO REHBERİ 506

 

AQAP 2131 Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri 547

AQAP 2210 AQAP 2110’A NATO YAZILIM KALITE GÜVENCE GEREKLERİ İLAVESİ 653

AQAP 2105 VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ 508

AQAP 2310 Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri İçin NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri 904

AQAP 2000 ÖMÜR DEVRİ BOYUNCA KALİTEYE BÜTÜNLEŞİK SİSTEMLER YAKLAŞIMINA İLİŞKİN NATO POLİTİKASI 654

bottom of page