top of page

ÜRETİM İZİN BELGESİ

KONTROLE TÂBİ MALZEMENİN ÜRETİMİ

​​5201 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde “Bu kanun, her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddeleri üretmek üzere kurulan veya işletilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşları kapsar.” ifadesi mevcuttur. Bu Kanun kapsamında Kontrole Tâbi Listenin nelerden ibaret olduğu, ilgili makamlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca belirlenir ve her yıl Ocak ayında Resmî Gazetede tebliğ olarak yayımlanır.

Kontrole Tâbi Liste kapsamında bulunan bir malzemenin üretimi için, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından Üretim İzni alınır.

Kurulu durumda bulunan ancak savunma sanayii alanında faaliyet göstermek üzere iş değişikliği yapmak veya alt yüklenici olarak çalışmak isteyen kuruluşlar da Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından izin alırlar. Kontrole Tâbi Liste kapsamındaki malzemelerin üretimi ile ilgili olmayıp üretimi destekleyici nitelikteki hizmet üretimi
kapsamına giren, malzeme taşıma, sigorta gibi üretime yardımcı faaliyetler için Üretim İzin Belgesi alınmasına gerek yoktur.
ç. Belgelendirilen kuruluşlarca, belgelendirme tarihini takip eden dönem  içindeki; sermaye ve hissedarlar, faaliyet alanları, yıllık üretim cins ve miktarları, personel adedi gibi bilgilerde olabilecek değişiklikler ile Kontrole Tâbi Liste kapsamındaki ürünler için alınan siparişler, siparişin cins ve miktarları ile sipariş veren kimlikleri gibi bilgiler, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir.

ÜRETİM İZNİ İÇİN BAŞVURU:

​Kontrole Tâbi Liste kapsamında üretim yapmak isteyen kuruluşlarca, bu ürünlerden hangisinin üretilmekte olduğu veya üretileceği hakkında bilgi verilerek izin talebinde bulunulur.
Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yapılan inceleme sonunda, üretimi planlanan malzemenin Kontrole Tâbi Liste kapsamında olduğu belirlenirse kuruluştan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir. İzin talep eden kuruluş tarafından, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerden oluşan iki nüsha dosya hazırlanarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına gönderilir. Belgelerin, yetkili kişiler tarafından onaylanmış fotokopileri de kabul edilir:
Onaylanmış Üretim İzin Belgesi protokol sureti.
Protokolde belirtilen, ön inceleme ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını gösteren makbuzun fotokopisi. (Ücretin hangi amaçla yatırıldığı makbuz üzerinde belirtilecektir.)
Üretimi yapılacak olan malzemenin, yürürlükte olan “Kontrole Tâbi Liste”nin hangi maddesi ve fıkrasına dâhil olduğunu belirtir bilgi. (Bu husus başvuru yazısında da belirtilerek, talep yapılacaktır.)
Tesis Güvenlik Belgesinin veya belge almak üzere yapılmış başvurunun bir sureti (üretimin yapılacağı tesise ait).
Üretimin yapılacağı kamu kurum kuruluşlarıile gerçek ve tüzel kişilere ait tesisin;
Ayrıntılı kurucu kimlikleri,
Hissedarları ve hisse oranları, (Yabancı ortaklık varsa, hisse oranı ayrıca
belirtilir.)
Güncel tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi.
Üretim İzin Belgesi Talep edilen adresin, işyeri ünvanı ile (şube, merkez vb.
belirtilecek biçimde) birlikte yayınlandığı güncel tarihli Ticaret Sicil Gazetesi.
Kuruluşun isminin veya unvanının değiştiğinin bildirilmesi hâlinde; Makam tarafından gerektiğinde tekrar yapılacak denetim veya değerlendirmeyi müteakip Üretim İzin Belgesi yeniden tanzim edilebilir.
Varsa ISO ve/veya eşdeğer Kalite Sistem Belgesi.(Üretimin yapılacağı tesise ait.)
Varsa TSE veya TSEK belgeleri (Üretim İzin Belgesi talep edilen ürüne/ürünlere ait).
Güncel tarihli kapasite raporu (Üretim İzin Belgesi istenen malzemeleri ihtiva edecek ve üretimin yapılacağı tesise ait olacak şekilde).
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan ve yıllık vizeleri yapılmış Sanayii Sicil Belgesi.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alındığına dair taahhütname.
Üretilecek malzeme için kullanılacak olan mamul/yarı mamul malzemenin nereden tedarik edildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi. Üretilecek malzeme için alt yüklenici kullanılacak ise, alt yüklenicilerden alınacak malzeme veya hizmete ilişkin ayrıntılı bilgi.
Üretilecek malzemenin cins ve miktarı, işaretleme yöntemi, varsa stok numaraları.
Üretilecek malzemeye ait arz, talep, ithalat, ihracat, üretime ilişkin yaratılacak yurt içi katma değer, off-set öngörüleri ile varsa tespit edilen sektörel bilgiler. Lisans altında üretim  veya araştırma-geliştirme yöntemlerinden hangisiyle üretim yapıldığı, üretim bilgilerine (Üretim/Teknik Bilgi Paketi) sahip olunup olunmadığı, sahip olunması hâlinde, söz konusu bilgilerin kaynağı (ARGE, Lisans, Know-how, Konsorsiyum vb.), istihdam durumu, (Çalıştırılan ve çalıştırılması muhtemel personel bilgileri-Mühendis/İşçi vb.) üretimde kullanılacak kritik alt teknolojiler, ürünün tamamı üzerinden kuruluşun yerli katkı oranı. (Üretilen ürüne ait yurt dışından tedarik edilen parça/malzeme listesi.)
Üretilecek her bir malzeme için ayrı ayrı üretim akış şeması.
Üretim İzin Belgesi talep edilen üründen daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer kamu/özel kuruluşlar ile yurt dışına üretim yapılmış ise bunlar hakkında açıklayıcı bilgi. (Üretim İzin Belgesi yenileme talebinde değerlendirilecektir.)
Üretim İzin Belgesi talep edilen ürünün üretileceği tesislerde, Türk Silahlı Kuvvetleri için herhangi bir konuda üretim yapılmış ise, yapılan ürünlerin cins ve miktarları hakkında bilgi. (Üretim İzin Belgesi yenileme talebinde değerlendirilir.)
Kişi veya kuruluş ile Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının karşılıklı olarak yerine getirmeleri gereken hususları düzenleyen ve protokolde belirtilen hususlar, kuruluş yetkililerince koşulsuz kabul edilmelidir.
 

ÜRETİM İZİN BELGESİ VERİLMESİ:

Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından, istenen bilgi ve belgelerin alınmasını müteakip ön inceleme başlatılır.
Yapılan inceleme sonucunda kuruluş başvurusunun işleme alınmasının kararlaştırılması durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ana platformlara yönelik olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve varsa ilgili diğer makamların konuyla ilgili görüşü istenir.
Alınan görüşün olumlu olması durumunda, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının koordinasyonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin de katılımıyla oluşturulan bir heyet teşkil edilir ve üretim tesisleri denetlenir. Bu denetlemede, tesisin, 5202 sayılı Kanun kapsamında verilen Tesis Güvenlik Belgesi için aranan şartları taşıması gerekir. Gerektiğinde tesiste Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesi denetimi bir arada yapılabilir. Tesiste; Kontrole Tâbi Liste kapsamında üretilecek malzemelere ilişkin üretim hatlarında kullanılan ve kapasite raporunda belirtilen teçhizat ve makina parkında bulunan makinaların tetkiki, üretimin lisans veya araştırma- geliştirme ile yapılıp yapılmadığı, tesiste üretim esnasında kritik alt sistemlerin bulunup bulunmadığı, üretimdeki yerli katkı oranlarının belirlenmesi, üretimin sürekliliğine engel olma olasılığı bulunan darboğazlar, üretim akış şeması üzerinden üretimin izlenmesi veya gelişen teknoloji doğrultusunda bilgisayar ortamında üretimi gerçekleştirilen elektronik ürünlerin veya yazılımların ve benzeri hususların kontrolü yapılır.
Teşkil edilen heyet tarafından, yapılan inceleme ve üretim tesislerindeki denetlemeler, MSB internet sayfasında yer alan Denetlemeye Esas Kontrol Formundaki hususlara göre yapılır ve sonuç formda belirtilir ve denetim heyetince imzalanır.
Hazırlanan rapor, tespit niteliğinde olup Üretim İzni verilip verilmemesine ilişkin nihaî karar, Millî Savunma Bakanına aittir. Millî Savunma Bakanının onayının alınmasını ve Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı ile kuruluş arasında imzalanan protokolde belirtilen belgelendirme ücretinin Millî Savunma Bakanlığı 1 Numaralı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırıldığına dair makbuzun bir suretinin Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına ibraz edilmesini müteakip, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından Üretim İzin Belgesi tanzim edilir.
Üretim İzin Belgesinin geçerlilik süresinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yapılacak ara denetimlerde Üretim İzin Belgesinin uygunluk durumu kontrol edilir. Kuruluş tarafından Üretim İzin Belgesinde yer alan malzemelerin üretiminin durdurulmasına karar verilmesi durumunda kuruluş tarafından Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilir, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak Üretim İzin Belgesi yeniden düzenlenebilir veya alınacak onayı müteakip iptal edilebilir.
Yapılan inceleme ve denetlemede, kuruluşun verdiği bilgilerin doğruluğuna ya da üretimin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin bir uygunsuzluk belirlenirse, bu durum yazılı olarak kuruluşa bildirilir. Kuruluşun talep etmesi durumunda, tespit edilen hususların düzeltilmesi için, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından altı aya kadar ek süre verilebilir.
 Ek süre verilen kuruluşun, eksikliklerini gidererek denetleme için hazırlıklarını tamamladığını Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına verilen süre içinde, ikinci denetleme için yatırılan ön inceleme makbuzu ile birlikte, yazılı olarak bildirmesi durumunda, ikinci defa belgelendirme maksatlı denetim icra edilir.
İlk başvuru ile denetim sonrası bildirilen eksiklikleri bildirim tarihinden itibaren üç aylık süre içinde gidermeyen veya ek süre (altı aya kadar) talep etmeyen kuruluşların Üretim İzin Belgesi başvuruları iptal edilir.
 ikinci denetlemenin de olumsuz sonuçlanması ve işlemlerin iptal edilmesi sonrasında kişi veya kuruluşun yeniden talepte bulunması durumunda konu, yeni müracaat olarak ele alınır.
Üretim İzin Belgesi tanzim edilirken, Kontrole Tâbi Listede yer alan ilgili madde dikkate alınarak sadece üretim kabiliyeti bulunan ürünler veya ürün ailesi için üretim izni verilir. Üretim izni verildikten sonra eğer aynı ürünün farklı model ve konfigürasyonda ürün üretilmesi planlanıyorsa, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına başvuru yapılarak yazılı izin alınır. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı, gerekli gördüğü takdirde, yerinde denetleme yapabilir. Ürünün farklı olması durumunda yeniden Üretim İzin Belgesi için başvuru yapılır.
Kontrole Tâbi Listede yer alan herhangi bir malzemeyi üretmek üzere izin alan kuruluşlar tarafından, Kontrole Tâbi Liste kapsamındaki aynı malzeme kategorisinde  olmayan diğer bir malzemenin üretilmesinin planlanması durumunda; Üretim İzin Belgesinin yenilenmesi için Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına müracaat edilir. Söz konusu müracaat, bu Yönergenin Üretim İzin Belgesinin verilmesine ilişkin hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Denetim Heyetince yapılan üretim izni denetimlerinde kuruluşun üretim izni talep ettiği ürüne yönelik üretim dokümantasyonu, kalite planları ve dokümantasyonu, üretim prosesi ve yetenekleri, test ve doğrulama altyapısı ve yetenekleri, girdi kontrolü, alt yüklenici kullanım durumu ile kalibrasyon altyapısı ve yetenekleri ile izlenebilirlik konularında inceleme ve değerlendirmeler yapılır ve bu hususlar rapor ile kayıt altına alınır.
5202 sayılı Kanun kapsamında Tesis Güvenlik Belgesi olmayan veya Üretim İzin Belgesi denetimi ile birlikte yapılan Tesis Güvenlik Belgesi denetiminin sonucu uygun bulunmayan kuruluş için Üretim İzin Belgesi verilmez.

ARA DENETLEMELER:

Ara denetlemeler, Üretim İzin Belgesi olan ve savunma malzemesi üreten kuruluşların güvenlik uygulamaları ile üretim izni bulunan kontrollü ürünlerin üretilip üretilmediği ve kabiliyetin muhafaza edilip edilmediği hususlarının gözden geçirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı kontrol ve sorumluluğunda yapılan denetlemelerdir.
Üretim İzin Belgesi verilen kuruluşlar, yılda en az bir defa veya Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca gerek görüldüğünde denetlenir. Bu denetlemelerde tespit edilen eksiklikler kuruluşa yazılı olarak bildirilir ve üç aylık süre sonunda doğrulama denetimi icra edilir. İlk defa üretim izni verilmesi esnasında raporla kayıt altına alınan hususların değiştirildiğinin tespit edilmesi ve anılan eksikliklerin kuruluş tarafından giderilmemesi durumunda Üretim İzin Belgesi Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca iptal edilebilir.

ÜRETİM İZİN BELGESİNİN İPTALİ VEYA YENİDEN DÜZENLENMESİ:

Kuruluş isminin değişmesi gerekçesiyle kuruluşun müracaat etmesi durumunda, mevcut belgenin kuruluşun yeni ismine göre yenilenmesi hususunda Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı yetkilidir. Tesisin yeri değişmemekle birlikte yerel idare tarafından yapılan düzenleme neticesi meydana gelen adres değişikliklerinde, denetim yapılmaksızın belge yeniden düzenlenebilir.
Üretim İzin Belgesinin iptalini gerektiren hususlar şunlardır:
Millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık bakımından sakınca doğuran hâller.
İzinsiz olarak, diğer ülkelere ya da gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla, patlayıcı maddelerin veya Kontrole Tâbi malzeme listesinde yer alan diğer malzeme ve donanımın satışı veya bunlara ait teknoloji transferi yapıldığının tespit edilmesi.

Kuruluşun tasfiyesi veya iflâs etmesi.
Kuruluşun sahibinin değişmesi. (Hissedarlık yapısının %51 ve üzerinde değişikliğe maruz kalması.)
Kuruluşun sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının değişmesi hâlinde anılan personele yönelik Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinin olumsuz olması.
Tesisin yerinin değiştirilmesi.
Üretim faaliyetini etkileyen grev veya lokavt hareketleri.
Kuruluşun bağlı bulunduğu ana kuruluş veya şirket varsa, bununla ilişkisinde ortaklık veya statü değişikliği olması.
Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından gerçekleştirilen denetimde, kuruluş tarafından taahhüt edilen hususlara uymayan herhangi bir durumun tespit edilmesi.

Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından gerçekleştirilen denetim esnasında; tesiste, tesis güvenliğinin zafiyete uğradığı yönünde kanaat oluşması ve bunun bir raporla tespit edilmesi.
Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi Ateşli Silahlar Protokolünde belirtilen işaretleme kriterlerinin yerine getirilmemiş olması.
Kuruluş tarafından üretim izninin iptalinin talep edilmesi.
Kuruluş aleyhine, yürüttüğü faaliyetlerden dolayı yasal süreç başlatılması veya yasal olmayan bir faaliyet yürütüldüğüne dair alınan duyum/tespit üzerine idari soruşturma başlatılması durumunda, verilen Üretim İzin Belgesinin süreli veya süresiz olarak askıya alınması ve üretimin durdurulması hususunda Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı yetkilidir.
bottom of page